Welkom bij de Stichting Heemkunde Geesteren

 

Via deze site krijgt u toegang tot een schat aan informatie over de geschiedenis van Geesteren, haar bewoners en haar omgeving.

 

In de encyclopedie vindt u historische informatie op een geordende manier weergegeven met alle onderlinge dwarsverbanden (wiki).

 

 

Wilt u ons werk steunen wordt dan vaste donateur van de SHG.

 

 


Actueel:

 

28-09-2017

Heemkunde houdt dia-avond en presenteert boek

‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS GEESTEREN’

 

Woensdagavond 18 oktober a.s. houdt de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) de jaarlijkse lezing/dia-avond voor haar donateurs, begunstigers en overige belangstellenden. Ook een aantal kerkelijke functionarissen en de burgemeester van de gemeente Tubbergen, Wilmien Haverkamp zullen acte de présence geven. De lezing/dia-avond die om 19.30 uur begint, vindt volgens traditie ook nu weer plaats in zaal Kottink.
 
Lezing, dia’s, foto’s en oude prenten
Zoals bekend, staat dit keer de 300-jarige kerkgeschiedenis (1717-2017) van Geesteren centraal. Na het openingswoord door Bertus Klein Haarhuis is het de beurt aan Harry Meinders. Meinders zal de aanwezigen meenemen naar tal van kerkelijke (bouw)projecten en andere activiteiten die in de loop der jaren plaatsvonden. Vervolgens is het woord aan Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand. Met behulp van unieke foto’s, prenten en andere historische documenten, maken zij met de aanwezigen een virtuele reis door de Geesterse kerkgeschiedenis.
 
Presentatie boek hoogtepunt van de avond
Hoogtepunt van de donateursavond is de presentatie van het boek ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS GEESTEREN’. Het eerste exemplaar zal door SHG-voorzitter Paul Sand worden overhandigd aan iemand die gedurende een aantal jaren nauw betrokken was bij het kerkelijk gebeuren in de parochie Geesteren. Het boek, waaraan door een aantal mensen van de SHG ruim anderhalf jaar is gewerkt, beslaat 192 pagina’s. Talrijke oude documenten en nostalgische foto’s omlijsten de vele boeiende verhalen.
 
Eén van de vele kerkgangers in de loop der jaren. Siena Droste-Bertels van de Vermolen op de fiets.
 
Een korte inkijk in ‘300 jaar kerkgeschiedenis’
Joannes Petrus Leurs werd in 1717 toen de statie Geesteren werd opgericht, pastoor van Vriezenveen en Geesteren. Hij vestigde zich in Geesteren. De Drost van Twenthe gaf toestemming om een gedeelte van het Eijlershuis op de Voormolen, dat vroeger een havezate van de Heren van Geesteren was, als kerk en pastorie in te richten. De Heilige Missen werden gelezen in een kapel die op ongeveer 100 meter van het Eijlershuis stond. 
 
Van de Vermolen naar het midden van Geesteren
Pastoor Leurs kreeg op 28 februari 1746 als opvolger Henricus Cramer, die geboren werd in Schapen bij Lingen (Duitsland). Pastoor Cramer kreeg toestemming om op een centraler in Geesteren gelegen plek een kerk te stichten. De kerk verhuisde van de Vermolen naar het midden van de buurtschap Geesteren. Van boer Mensman (Mensink toen, nu Maathuis) kocht de pastoor een halve bunder grond. Een aan de zuidzijde van de Mensinkkamp gelegen schaapkooi, het Mensinkschot genaamd, fungeerde als kerk.
 
De Waterstaatskerk vervangt het Mensinkschot
Het Mensinkschot werd in de loop der tijd te klein om alle parochianen onderdak te bieden. Ook raakte het kerkgebouw danig in verval. Tijdens de periode van pastoor Kock, werd in het jaar 1818 besloten een nieuwe Waterstaatskerk te bouwen. Deze kerk werd in 1819 op vrijwel hetzelfde perceel gebouwd als waar het Mensinkschot stond. Het is ook de plek waar tot voor kort schoenenzaak Elferink gevestigd was.
 
St. Pancratiuskerk vervangt de Waterstaatskerk
Op 15 juni 1922 werd Johannes Baptista de Graaff de nieuwe pastoor van Geesteren. Meteen al bij zijn aantreden werd hij geconfronteerd met een gebrek aan voldoende zitplaatsen in de Waterstaatskerk. Het aantal parochianen bedroeg in die tijd al bijna het dubbele van de 573 beschikbare zitplaatsen. De aartsbisschop stemde op 24 april 1924 toe in de bouw van een nieuwe kerk met pastorie. De eerste steen werd op 5 mei 1925 gelegd. Na één jaar en vier maanden bouwen, werd de nieuwe St. Pancratiuskerk op dinsdag 21 september 1926 door de aartsbisschop van Utrecht, ingezegend. De nieuwe kerk telde ruim 800 zitplaatsen.Nu, anno 2017, is dit nog steeds het kerkgebouw waar de Geesterse katholieken samenkomen.
 
Herman Paus ontvangt priesterlijke wijding 
Geesteren bracht in de loop der jaren ook een aantal priesterzonen voort. Zo ontving op 20 juli 1947 Herman Paus, priester van het H. Hart, te Nijmegen de priesterlijke wijding uit handen van Mgr. Coppen, s.c.j.*, Apostolisch Vicaris van Finland. Op 27 juli daaropvolgend, droeg hij in Geesteren de eerste Heilige Mis op. 
 
T.g.v. de priesterwijding van Herman Paus is de muziekvereniging St. Caecilia aanwezig.
 

Saamhorigheid en eensgezindheid in de parochie

Een treffend voorbeeld van grote saamhorigheid,was de grote kerkrestauratie in de periode 2001-2003 toen Theo Munsterhuis pastoor van Geesteren was. Door de parochianen werd aan deze restauratie maar liefst zeshonderdduizend gulden bijgedragen. Tal van bedrijven uit Geesteren waren bij de restauratie betrokken. Vanaf de preekstoel dankte voorzitter Ton Ankoné van de restauratiecommissie naderhand alle gevers en al die vrijwilligers die met de enveloppen langs de deur waren gegaan, heel hartelijk met de volgende woorden: "Een plaatsje in de hemel kunnen wij jullie niet garanderen, want daar gaan wij niet over, maar een mooie gift aan onze kerk staat wel aardig op je cv als je te zijner tijd je bij Petrus moet melden". 
 
Donateurs ontvangen boek tijdens dia-avond
Dankzij haar sponsors en adverteerders kan de SHG het boek geheel gratis aan haar donateurs aanbieden. Voor niet donateurs bedraagt de prijs € 17,50. Het boek kan meteen na afloop van de dia-avond in ontvangst worden genomen. Gelet op de te verwachten belangstelling, is zaal Kottink reeds vanaf 18.45 uur geopend. Voor donateurs en genodigden is de toegang, op vertoon van de uitnodiging, gratis. Overige belangstellenden betalen € 2,50 per persoon, inclusief gratis een kop koffie.

 

 

 25-06-2017

Heemkunde volop bezig met dia-avond en met jubileumboek ‘300 jaar kerkgeschiedenis Geesteren’

 

De jaarlijkse lezing/dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) belooft, komend najaar, woensdagavond 18 oktober a.s., heel bijzonder te worden en anders dan de afgelopen jaren! Waar tot nu toe, ieder jaar weer, de geschiedenis van een buurt én de daar wonende families werd belicht, staat deze keer de 300-jarige kerkgeschiedenis van Geesteren centraal. 
 
Reis door driehonderd jaar kerkgeschiedenis
Samen met haar donateurs en overige belangstellenden, gaan de mensen van de heemkunde deze keer een reis door de tijd maken. De reis begint op 13 april 1717 toen de eerste kerk in Geesteren werd gesticht en eindigt driehonderd jaar later op woensdagavond 18 oktober 2017. Een reis in de tijd, door drie eeuwen heen, die langs vele belangrijke en onvergetelijke gebeurtenissen in Geesteren voert. Harry Meinders die een groot aantal jaren deel uitmaakte van het kerkbestuur en nauw betrokken was bij tal van kerkelijke (bouw)projecten en activiteiten, opent de dia-avond  om klokslag half acht, met een lezing over de kerkgeschiedenis. Hierna is het de beurt aan de heemkundeleden Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand. Met behulp van vele unieke foto’s, prenten en andere historische documenten, zullen zij driehonderd jaar kerkgeschiedenis in woord en beeld doen herleven.
 
De Veldstegge rond 1920 met links de woning, timmerfabriek en zagerij van J. Hemmer. Tegenwoordig staat hier het pand van kapsalon Lentferink. Op de achtergrond de pastorietuin “De Aanleg” waar in 1925 werd gestart met de bouw van de huidige St. Pancratiuskerk. Rechts tapperij H. Kottink “Wolters Hein”.

 

 
Presentatie boek ‘300 jaar kerkgeschiedenis’ 
Het hoogtepunt van de avond is de presentatie van het boek ‘300 jaar kerkgeschiedenis Geesteren’. Het eerste exemplaar van het boek wordt overhandigd aan een persoon die gedurende een aantal jaren een vooraanstaande rol in de kerkgeschiedenis van Geesteren 
heeft vervuld. Wie dat is, blijft tot 18 oktober geheim! 
 
Veel speurwerk en schrijfwerk te verzetten
Het plan om een boek uit te brengen over driehonderd jaar kerkgeschiedenis, ontstond iets meer dan een jaar geleden, in april 2016. Toen eenmaal was besloten het plan ten uitvoer te brengen, moest er in relatief korte tijd, ontzettend veel speurwerk en schrijfwerk verzet worden. Een gelukkige bijkomstigheid was dat het kerkarchief kort hiervoor voor een belangrijk deel was gedigitaliseerd. De redactie van de Heembode (het jaarboek voor de donateurs) stortte zich met verve op de uitdagende klus. Gaandeweg begon het boek steeds meer vorm te krijgen wat ertoe heeft geleid dat er inmiddels een concept ligt dat, wat het tekstgedeelte betreft, vrijwel gereed is. Momenteel wordt hard gewerkt aan de grafische vormgeving d.m.v. het toevoegen van tal van nostalgische foto’s en historische documenten. 
 
Buurtschap Geesteren wordt zelfstandige statie
Het begin van ‘300 jaar kerkgeschiedenis’ begint, feitelijk in april 1717. De buurtschap Geesteren werd van de statie Tubbergen afgescheiden tot een zelfstandige statie. Johannes Petrus Leurs werd op 13 april 1717 de eerste pastoor van Geesteren en Vriezenveen. Hij ging in Geesteren wonen op de oude havezathe het Eijlershuis, gelegen op de Vermolen. Waarschijnlijk met toestemming van de Graaf van Almelo werd het Eijlershuis ingericht tot kerk en pastorie. Voordien bezochten de geesterse katholieken de kerkdiensten in achtereenvolgens Ootmarsum, Tubbergen en Vriezenveen. Men ging toentertijd te voet naar de kerk en was daarom een belangrijk deel van de zondag van huis. In 1746 werd de kerk verplaatst van de Vermolen naar het zuidelijke gedeelte van de Mensinkkamp. Een schaapsschot, het Mensinkschot genaamd, deed dienst als kerk. Omdat het Mensinkschot te klein was om alle parochianen onderdak te bieden werd in 1821 de Waterstaatskerk gebouwd op de plek waar het schaapschot stond en waar tot voor kort Schoenenzaak Elferink gevestigd was. De huidige St. Pancratiuskerk werd in 1926 in gebruik genomen en ingezegend.
 
Over biechten en pannenkoeken
Dat de kerkgeschiedenis van Geesteren een serieuze aangelegenheid is, mag duidelijk zijn. Toch was het lang niet altijd zo serieus als verondersteld wordt. Immers pastoors en kapelaans zijn ook maar mensen! De leden van de heemkunde stuitten bij het schrijfwerk meer dan eens op humoristische voorvallen en merkwaardige gebeurtenissen in en rondom de kerk en pastorie. Wat, bijvoorbeeld, te denken van de pastoor, die wegens de afwezigheid van zijn kapelaan, de parochianen opriep hiermee rekening te houden en het zaterdags-middags vooral niet te druk te maken bij het biechten? En wat te zeggen van die andere pastoor die vrijdags regelmatig rond het middaguur ‘toevallig’ op een vast bezoekadres arriveerde, waar de vrouw des huizes overheerlijke pannenkoeken bakte. Prachtig toch! Niets menselijks was een parochieherder vreemd. 
 
Pastoor jaagt hardleerse parochianen de kerk uit
Oudere parochianen zullen zich vast nog wel die pastoor herinneren, die op een zondag, tijdens de Heilige Mis, enkele hardleerse parochianen met zijn wandelstok de kerk uitjoeg. Deze pastoor boezemde vele parochianen de nodige angst in. Hij was daarom niet bij iedereen geliefd. Aan de andere kant heeft deze pastoor een enorm stempel op het dorp Geesteren gedrukt en tal van zaken en maatschappelijke voorzieningen voor elkaar weten te krijgen! In het boek veel meer hierover!
 
Boek kan na afloop in ontvangst worden genomen
De lezing/dia-avond begint om precies half acht. Gelet op de te verwachten belangstelling, is zaal Kottink reeds vanaf kwart voor zeven geopend. De toegang is gratis voor de donateurs. Overige belangstellenden betalen € 2,50 per persoon, waarbij een gratis kop koffie is inbegrepen. Het circa 200 pagina’s tellende boek ‘300 jaar kerkgeschiedenis Geesteren’ kan door de donateurs -meteen na afloop van de dia-avond- tegen inlevering van het ontvangstbewijs, kosteloos in ontvangst worden genomen. 
 

 


 

Dia-avond 2016 Breemhaarsweg en Vinckenweg nu verkrijgbaar op dvd

 

Eind vorig jaar hield de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) in zaal Kottink de jaarlijkse lezing/dia-avond voor haar donateurs en overige belangstellenden. De avond omvatte de geschiedenis van een deel van de Breemhaarsweg en de Vinckenweg en haar (vroegere) bewoners. Inmiddels is van deze lezing/dia-avond door ‘huisfilmer’ Alphons Leus een prachtige dubbel-dvd geproduceerd. Deze dubbel-dvd is vanaf heden voor iedereen te koop!

 

Historische informatie en foto's

De dvd's bevatten een grote hoeveelheid historische informatie en foto’s. Hoofdmoot vormen vanzelfsprekend de vele nostalgische familiefoto’s welke vakkundig van commentaar werden voorzien door Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand. Daarnaast is ook de lezing van Harry Meinders op de dvd’s vereeuwigd. Gedurende de gehele avond werden tal van bijzondere voorvallen die zich aan de Breemhaarsweg en de Vinckenweg hebben afgespeeld, voor het voetlicht gebracht. Dit alles doorspekt met vele anekdotes en af en toe een knipoog naar deze en gene. Kortom een prachtig naslagwerk voor de huidige generatie maar zeker ook voor de toekomstige generaties. De dubbel-dvd ligt vanaf vandaag te koop bij Truus Silderhuis Horlogerie en bij Tonnie Veldhuis Huishoudelijke Artikelen voor slechts € 10,--. Een mooie tip is nog om er een familielid, vriend of kennis mee te verrassen als cadeau ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag of een andere feestelijke gebeurtenis.

 

Janna Joerink-Gommer en Jan Joerink voor hun huis aan de Breemhaarsweg.

 

In beperkte voorraad beschikbaar.

De dubbel-dvd is in een beperkte voorraad beschikbaar. De mensen van de heemkunde adviseren belangstellenden dan ook om niet lang te wachten met de aanschaf. Op is op!

 

Voor foto's van de avond zelf, klik HIER

 

 

Oude tijden herleven tijdens dia-avond Heemkunde Geesteren

Wederom was de jaarlijkse dia-avond in zaal Kottink op woensdag 16 november j.l. met een kleine 300 bezoekers een groot succes.

 

“Wij hebben nu een nieuwe straat, van Geesteren naar de West.

En als je daar eens overgaat dan denk je, dat gaat best.

Je rijdt per auto, kar of fiets, het hindert niemendal.

Je glijdt erover,voelt haast niets, ’t gaat als van berg naar dal”.

 

Dit is het eerste couplet van het loflied dat is geschreven ten behoeve van de opening van de Meester Vinckenstraat op 29 september 1948. Bijna zeventig  jaar na dato, werd dit loflied woensdagavond 16 november jl. uit volle borst meegezongen door de talrijke aanwezigen tijdens de lezing/dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) in zaal Kottink. Zoals bekend waren de schijnwerpers deze avond volledig gericht op de Vinckenweg en de Breemhaarsweg én op een dertigtal aanwonende families.

 

Over vroeger en nu

Het was de voorzitter van de werkgroep dia-avond Bertus Klein Haarhuis die, om half acht, de bewoners van de Breemhaarsweg en de Vinckenweg, de donateurs van de heemkunde én de talrijke overige belangstellenden welkom heette voor alweer de dertiende lezing/dia-avond van de SHG. Na het welkomstwoord was de microfoon voor Harry Meinders die uitgebreid verhaalde over de omgeving Breemhaarsweg/Vinckenweg en over de aanwonende families.

 

De lezing in vogelvlucht

Met behulp van topografische kaarten (o.a. uit 1832) belichtte Meinders de omgeving en het ontstaan ervan. De Vinckenweg, de oudste weg van Geesteren, bestond vroeger uit maar liefst vier verschillende gedeelten. Het oudste gedeelte moet zeker meer dan 1000 jaar oud zijn. Gezien vanaf Geesteren liggen nagenoeg alle boerderijen en woningen aan de linkerkant van de Vinckenweg. Dat heeft welhaast zeker met de hoogte van de gronden te maken. De Kellerboer en later Kreuwel waren oorspronkelijk als enigste aan de rechterkant gelegen. De eerste drie boerderijen aan de Vinckenweg waren de Peuver (nu Hutten), het Hemmelhoes (later Voorhuis, nu Schothuis) en de Kellerboer (nu Nobbenhuis en Hutten).

 

Wilt u het verslag van deze avond verder lezen, klik dan HIER

 

Foto van de familie Voshaar van de Vinckenweg .Staand v.l.n.r.: Henk, Rieky, Harry, Bennie, Gerrit, Annie, Jan. Zittend v.l.n.r.: Marie, Lien, vader Gait Voshaar, moeder Marie Voshaar-Niemeijer, Sinie, Truus.

 

 


 

De Heembode 2016 is nog maar net gereed of er wordt al weer gewerkt aan de volgende die gaat over  “300 jaar Parochie Geesteren 1717-2017”

 

 

Het belooft weer een zeer bijzondere uitgave te worden.

 

Voor de eerste publicatie klik HIER of op de foto.

 

 

 

 

 

De Heembode 2016 is gereed. Voor meer info klik HIER

 

 

 

SHG onthult  molenmonument op de Vermolen. Voor meer informatie klikt u op de foto.

 

 


 

Het verschijnen van het boek ligt inmiddels al weer enige maanden achter ons. De uitgave blijkt een groot succes. De vele reacties zijn alom lovend. 

 

‘Oorlog in herinnering – Geesteren een veilig oord in zware tijden’

 

Zo luidt de titel van het boek dat de Stichting Heemkunde Geesteren in april van dit jaar uitbracht ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding. In het boek komen oorlogskinderen uit de Randstad van ons land uitvoerig aan het woord. Zij verbleven vanaf de Hongerwinter 1944-1945 tot en met de bevrijding bij gastgezinnen in Geesteren. Ook werden uit de mond van (oud) inwoners van Geesteren die de oorlog aan den lijve ondervonden, tal van gebeurtenissen uit die tijd opgetekend. Ten tijde van de oorlog waren deze mensen nog kind of net jongvolwassene. Intussen zijn zij 80 jaar of ouder. Zonder hen zou dit boek, dat ook gezien moet worden als een naslagwerk voor de volgende generaties, niet tot stand zijn gekomen. De schrijvers hebben geprobeerd alle herinneringen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven.

 

 

Al met al bevat het boek bijna 40 afzonderlijke hoofdstukken, welke zijn omlijst met vele authentieke foto’s uit de oorlogsjaren 1940-1945 in Geesteren (ov). De opgetekende verhalen bieden een prachtige inkijk in het alledaagse leven toentertijd in een klein dorp in Twente. Het laat zien hoe de mensen op het Twentse platteland in die tijd woonden, werkten en leefden en hoe de oorlogskinderen hun tijd in Twente beleefden. Dit meer dan 300 pagina’s tellende boek mag in uw collectie niet ontbreken.

 

  • U kunt het boek bestellen voor € 17,50 + € 6,50 verzendkosten per bestelling.  

KLIK HIER OM TE BESTELLEN

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt u het boek, zo snel mogelijk, toegezonden.

 

  • Het boek ligt ook te koop bij Horlogerie Truus Silderhuis en bij Veldhuis Huishoudartikelen en Speelgoed te Geesteren (ov) voor de prijs van € 17,50.

 

Voor meer informatie over dit prachtige boek, kijk onder producties of klik HIER.

 


 

Aantal donateurs SHG nadert de 400.

 

Overigens gaat het aantal donateurs van de Heemkunde inmiddels langzaam maar gestaag richting het aantal van 400. Mocht u ook donateur willen worden voor het luttele bedrag van € 10,-- per jaar, download u dan het aanmeldingsformulier op de site van de SHG. Voor dit bedrag heeft u -met twee personen- gratis toegang tot de jaarlijkse lezing/dia-avond en hier is ook het jaarboekje voor de donateurs ‘Heembode Geesteren’ bij inbegrepen. Aanmelden als donateur kan door het aanmeldingsformulier te downloaden vanaf de website (klik HIER) of door even binnen te lopen bij Horlogerie Truus Silderhuis aan de Dorpsstraat.

 

 


 

DVD van de dia avond 2015

 

Dia-avond 2015 West-Geesteren nu verkrijgbaar op dvd. Klik voor het volledige artikel op de afbeelding.

 

 

 


 

Andere DVD's

 

De DVD van de dia avond 2014 is beschikbaar. Klik HIER voor meer informatie.

De DVD's van de dia avonden 2011 (Hardenbergerweg) , 2012 (Huyeren) en  2013 (Vermolen) zijn beschikbaar.

Deze DVD's zijn voor € 10,- per stuk te koop bij Tonnie Veldhuis en  Truus Silderhuis.  

 

  

  

 

 

Ook de DVD van de diapresentatieavond 2010 getiteld "Van Mèènsman tot Breembrook" is nog steeds voorradig evenals de DVD's over de presentaties van de Vriezenveenseweg (2008) en Haarbrinksweg (2009).

 


 

Heeft u opmerkingen over deze site of vragen aan de SHG of hebt u voor ons interessante informatie, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


Veel lees en kijkplezier op onze website.

 

   Wilt u een leuke rondwandeling rondom Geesteren maken, download dan onderstaande beschrijving.

 

 

 

Voor foto's van de avond zelf, klik HIER.